+31 6 83 520 465
info@isolatieinhuis.nl

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden- en betalingsvoorwaarden per 16.10.2023 van Isolatie in huis BV te Krimpen aan den IJssel, Zandrak 78, postcode 2924 BC, Kvk 89816811

Artikel 1 Algemene begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: een natuurlijk persoon dan wel rechtspersoon die aan Isolatie in Huis opdracht heeft gegeven werkzaamheden of diensten te verrichten.
Opdrachtnemer: Isolatie in Huis of een aan haar gelieerde onderneming, die bedrijfsmatig een offerte uitbrengt en/of werkzaamheden uitvoert en de daartoe te verwerken producten en/of diensten levert.
Opdracht: het totaal van de tussen de opdrachtgever en Isolatie in Huis overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Isolatie in Huis geleverde materialen en diensten zoals onder andere vermeld in de offerte.
Partijen: dit zijn de opdrachtgever en Isolatie in Huis als opdrachtnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever. Alle andere voorwaarden dan hier vermeld of vermeende afspraken wijst de opdrachtnemer uitdrukkelijk af, tenzij deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.

Artikel 3 Aanbod

1. Het aanbod voor opdracht is vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het aanbod wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2. Het aanbod is gebaseerd op de door of namens de opdrachtgever verstrekte specificaties, maten, tekeningen etc. of door het opmeten van de te isoleren oppervlakte van het object door opdrachtnemer.

3. Het aanbod, samen met het vermelde in de offerte, omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende is om een beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.

4. Het aanbod omvat de prijsopbouw die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd als aangegeven op de offerte.

5. Het aanbod is geldig gedurende de in de offerte en/of aanbieding vermelde aanvaardingstermijn. Bij het ontbreken van een aanvaardingstermijn kan vanaf 1 maand na verzending op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan het betreffende aanbod. Daarna is de aanbieding vervallen, tenzij opdrachtnemer schriftelijk instemt met een langere termijn en de alsdan gewijzigde condities.

6. Onverlet hetgeen bepaald is in lid 1 kan opdrachtgever geen rechten ontlenen aan het aanbod, indien de hierin aangeboden product(en) niet meer beschikbaar zijn of de aangeboden dienst(en) niet meer geleverd kunnen worden.

7. Opdrachtgever kan opdrachtnemer niet aan het aanbod houden indien redelijkerwijs begrijpelijk is dat sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever, dit kan schriftelijk en elektronisch. Het schriftelijk of elektronisch goedkeuren van de offerte wordt door opdrachtnemer erkend als een tot stand gekomen overeenkomst.

2. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 Verplichtingen van opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat het inplannen en uitvoeren van de opdracht gebeurt binnen een redelijke termijn – mits de opdrachtgever zich ook redelijkerwijs beschikbaar maakt.

2. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan desondanks niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd derden in te schakelen. Opdrachtnemer zal bij de keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten.

4. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon/personen de opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent deze uitvoering.

5. Opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op: onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de opdracht wordt verricht; gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; Eén en ander tenzij opdrachtnemer deze gebreken of onjuistheden niet kende of redelijkerwijze niet behoorde te kennen;

6. Als tijdens de inspectie of voorafgaand aan de uitvoering technische complicaties, gebreken of onjuistheden ontdekt worden die het aanbrengen van de isolatie onmogelijk maken en dit schriftelijk (in de offerte of anders) aan de opdrachtgever is medegedeeld en de opdrachtgever alsnog de opdracht geeft te isoleren kan opdrachtnemer niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of andere gevolgen die hiermee samenhangen.

7. Opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van de opdracht is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van opdrachtnemer zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde hulppersonen. Dit tenzij opdrachtnemer van tevoren in het schriftelijke aanbod de opdrachtgever erop gewezen heeft dat er risico’s op schade bestaan, en dat de opdrachtgever expliciet ingestemd heeft deze risico’s te nemen.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt er voor dat opdrachtnemer tijdig beschikt over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen gegevens, onder andere de ligging van leidingen, kabels en riool. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door de opdrachtgever is geschied.

2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4. De opdrachtgever stelt opdrachtnemer in de gelegenheid de opdracht vrijelijk en zonder onderbrekingen te kunnen verrichten. De opdrachtgever dient aanwezig te zijn op de afgesproken dag en tijd om opdrachtnemer toegang te verschaffen tot het te isoleren onroerend goed. De ruimten waarin gewerkt dient te worden dienen goed toegankelijk, schoon en droog te zijn. Naden en kieren dienen zowel van binnen alsook van buiten afdoende en tijdig afgekit te zijn door de opdrachtgever, dan wel op rekening van de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever verschaft opdrachtnemer de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht benodigde energie en water en het gebruik van sanitaire voorzieningen. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de opdrachtgever.

6. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden of zichzelf uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van opdrachtnemer behoren maar die voorwaarden zijn voor een deugdelijke en veilige isolatie, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer daarvan geen vertraging ondervindt. Onder deze werkzaamheden vallen onder andere benodigde werkzaamheden die door opdrachtnemer expliciet vermeld zijn op de offerte als voorwaarden tot isoleren. Indien niettemin het vermoeden van vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever opdrachtnemer daarvan tijdig en niet later dan 48 uur voor de bevestigde afspraak in kennis te stellen.

7. Als de aanvang of de voortgang van de opdracht wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in dit artikel of omstandigheden welke redelijkerwijs tot het risico van de opdrachtgever kunnen worden gerekend, dient de opdrachtgever de daarmee direct en indirect verband houdende schade en kosten aan opdrachtnemer te vergoeden.

8. Wijzigen van een bevestigde afspraak voor de uitvoering van werkzaamheden kan kosteloos, mits digitaal geannuleerd, en ten minste 2 werkdagen van te voren. Bij annuleringen minder dan 48 uur voor de bevestigde afspraak kan opdrachtnemer de volledige kosten van de opdracht in rekening brengen.

9. Indien er op een opdracht subsidie van toepassing kan zijn, dient de opdrachtgever deze tijdig en op een juiste wijze aan te vragen. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door de opdrachtgever is geschied.

Artikel 7 Meer- en minderwerk

1. Het aanbod bevat een vaste aanneemsom tenzij anders is overeengekomen.

2. Als blijkt dat er bij het uitvoeren van de werkzaamheden tengevolge van niet eerder bekende gegevens of verborgen gebreken meer of minder dan 7,5% van het in de offerte berekende materiaal nodig is, wordt dit in overleg doorberekend in de factuur als meer- of minder werk.

3. Bij werkzaamheden in de kruipruimte zijn er in verband met de veiligheid altijd 2 personen nodig. Voor meerwerk vooraf besproken op nacalculatie basis zal een tarief worden gehanteerd van €75,- excl. BTW per uur, per man tenzij anders is overeengekomen. Dit tarief geldt ook voor onvoorzien werk, vooraf te melden aan opdrachtgever, zoals het leegpompen van een niet droge kruipruimte, het graven van een extra mangat of het verwijderen van puin.

Artikel 8 Betaling, rente en kosten
1. De opdrachtgever dient het totaalbedrag van de factuur binnen de overeengekomen termijn in de offerte te voldoen. De standaard betaaltermijn is bij oplevering van het werk, contant of per elektronische overboeking, of binnen 8 dagen na oplevering van het werk, hetgeen is overeengekomen in het aanbod tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Indien het factuurbedrag niet is betaald op de in lid 1 genoemde datum of na de overeengekomen uitvoerdatum, dan is de opdrachtgever na 30 dagen van rechtswege in verzuim en zal de opdrachtgever schriftelijk worden aangemaand de schuld, verhoogd met wettelijke rente vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden, binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning te voldoen.

3. Bij wanbetaling kan opdrachtnemer besluiten de vordering over te dragen aan een door haar aangesteld incassobureau. De kosten hiervan plus eventuele rente lasten zullen aan de laat betalende opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 9 Garantie

1. Opdrachtgever heeft recht op garantie voor een periode van tien jaar na afronding van de werkzaamheden door opdrachtnemer, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of opdrachtgever en opdrachtnemer anders schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Indien de door opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak wordt verstrekt.

3. Kleine onvolkomenheden, die geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid, de kwaliteit, de duurzaamheid of het uiterlijk van het geleverde, vallen buiten de garantie.

4. Uitgesloten van de garantie is:
schade ontstaan als gevolg van gebrekkige dan wel geen ventilatie in de ruimte waar het werk is aangebracht; schade welke niet terug te voeren is op materiaal en/of montagefouten van werk door opdrachtnemer uitgevoerd; schade ontstaan door ongedierte; schade ontstaan door externe invloeden en/of wijzigingen, reparaties dan wel overige werkzaamheden door derden uitgevoerd; schade ontstaan als gevolg van gebrekkig metsel- en kitwerk, al dan niet (juist) uitgevoerd/aangebracht door derden; een gebrek ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door de opdrachtgever en/of door derden zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, waaronder doch niet beperkt tot het aanbrengen van wijzigingen, het bevestigen van (andere) zaken die niet bevestigd dienen te worden aan het geleverde of het ver- of bewerken van het geleverde op een andere wijze dan voorgeschreven.

5. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe, indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, dan wel die opdrachtnemer niet toerekenbaar zijn.

6. Na het vullen van de boorgaten zal altijd enig kleurverschil en cementsluier zichtbaar blijven. Straatstenen, tegels, hekwerken en tuinen met beplanting etc. worden zo schoon mogelijk opgeleverd, doch kleine restanten van isolatiemateriaal, cement, cementsluier, kit of andere materialen die kleine vlekken veroorzaken zijn niet te voorkomen.

7. Bij alle vormen van garantie brengen wij de reiskosten in rekening tegen een tarief van €1,75 per kilometer gemeten vanaf de plaats van vestiging.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever dient gebreken aan de opdracht binnen een bekwame tijd van 30 dagen nadat hij deze na de oplevering heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan opdrachtnemer te melden.

2. Indien de opdrachtgever gebreken ontdekt, moet opdrachtnemer of een door hem aan te wijzen deskundige, voor het kunnen bepalen van mogelijke aansprakelijkheid in de gelegenheid worden gesteld tot het zo nodig verrichten van onderzoek op een voor de opdrachtgever minst bezwarende wijze.

3. Opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

4. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel de directe schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

6. opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of weersomstandigheden zoals harde wind, vorst en regen.

7. Alvorens opdrachtnemer aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen.

8. De opdrachtgever draagt het volledige risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de opdracht wordt verricht; gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; werkzaamheden die zijn verricht ondanks door opdrachtnemer ten tijde van de offerte schriftelijk aangegeven risico’s samenhangend met het isoleren van een specifieke woning; het niet dan wel niet tijdig aan opdrachtnemer kenbaar maken van kabels, leidingen, draden en dergelijke; Dit doet niet af aan de plicht van opdrachtnemer om de opdrachtgever te waarschuwen op grond van het gestelde in artikel 5.5

Artikel 11 Overmacht

Artikel 11 – Overmacht

  1. Wordt de uitvoering van de opdracht voor één der partijen binnen een redelijke termijn tijdelijk onmogelijk als gevolg van overmacht, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
  2. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van een der partijen ontstaan, zoals: oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, niet of niet tijdig levering van goederen en diensten door derden, werkstaking, blokkades, bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemieën e.d.), weersomstandigheden zoals vorst of hitte.
  3. Wordt de uitvoering van de opdracht voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van de opdracht te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten, en voor opdrachtnemer daarbij de gederfde winst op de opdracht.

Artikel 12- Geheimhouding

Opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtnemer of de opdrachtgever als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes, hoe ook genaamd, alsmede op alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.